PROJEKTID

01.09.2015 – 31.08.2018 „SOCIAL ENTERPRISE SKILLS FOR BUSINESS ADVISERS“ 


01.09.2015 – 31.08.2018 osaleb Haabersti Tugikeskus MTÜ QUIN-Estonia poolt kaasatud partnerina projektis „SOCIAL ENTERPRISE SKILLS FOR BUSINESS ADVISERS“ (Teadmised sotsiaalsest ettevõtlusest ärinõustajatele). Tegemist on ELi Erasmus + strateegilise partnerluse projektiga, mille eesmärk on:
·       Avardada ärinõustajate teadmisi sotsiaalsest ettevõtlusest jagades parimaid praktikaid partnerriikidest, et nõustamisteenused vastaksid sotsiaalsete ettevõtjate vajadustele;
·       Tutvustada ja levitada uusimaid nõustamistehnikaid ja koolitusmeetodeid;
·       Arendada ärinõustajate praktilisi oskusi sotsiaalsete ettevõtjate innustamisel ja julgustamisel.
Projekt viiakse ellu seitsme partneri osalusel Kreekast, Itaaliast, Maltalt, Bulgaariast, Eestist ja Iirimaalt. Juhtpartneriks Olympic Training & Consulting LTD Kreekast. Militos Consulting on samuti  Kreekast, Programa Integra on Itaaliast, Acrosslimits Maltalt, Agricultural University of Plovdiv on Bulgaariast, QUIN-Estonia Eestist ja Limeric Institute of Technology Iirimaalt. Projekti peamises fookuses on ärinõustajad, kes osutavad teenuseid juba olemasolevatele või potentsiaalsetele sotsiaalsetele ettevõtetele või sotsiaalsetele ettevõtjatele, kohalik kogukond, sidusrühmad ja erineva tasandi poliitikakujundajad.


01.06.2015 – 31.03.2016 „TEGUSAD JA AKTIIVSED HAABERSTI ELANIKUD“ 


01.06.2015 – 31.03.2016 rahastab projekti „TEGUSAD JA AKTIIVSED HAABERSTI ELANIKUD“ siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ Projektis on kavandatud Taotleja võtmeisikutele seminarid teemadel: Kogukonna teenuste- ja toodete disain; Kaasav kommunikatsioon; Arengukava koostamine; Google kalendri, Gmaili ja Google dokumentide koolitus. Ajurünnakuks ja sisulisteks aruteludeks viiakse läbi kaasavad koosolekud, kuhu palutakse osalema kogukonna liikmete ja koostööpartnerite esindajad. Projekti tulemina valmib taotleja arengukava, kuid selle koostamise protsessi jooksul on üheks peamiseks eesmärgiks osapoolte sisulise koostöö parandamine ja püüd muuta kogukond tugevamaks, elujõulisemaks ja ühtehoidvamaks.
Käesolev koduleht on valminud kevadvoorus 2015 eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi vahendite toel.

01.04.2013 – 31.03.2014 „VÄNDRA NAISTE SUHTEKORRALDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIALASTE OSKUSTE EDENDAMINE“Haabersti Tugikeskus aitas 01.04.2013 – 31.03.2014 Vändra Naisseltsil viia ellu  projekti „VÄNDRA NAISTE SUHTEKORRALDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIALASTE OSKUSTE EDENDAMINE“, mille  käigus loodi kaasaval meetodil kommunikatsioonisüsteemi seltsi tegevuse läbipaistvuse, nähtavuse  ja ühiskondliku mõju suurendamiseks. Selleks viidi seltsi eestvedajatele  läbi koolitused, mille tulemusena arendati nende suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialased oskused ning teadlikkust infotehnoloogia ja suhtlusvõrgustike kasutuse võimalustest vabaühenduse tegevuses. Asjatundjate juhendamisel koostati liikmete osalusel iga-aastaselt uuendatav kommunikatsiooniplaan.

„KOOSTÖÖ VIIB SIHILE“Eesti Puuetega Naiste Ühingu projekti „KOOSTÖÖ VIIB SIHILE“  elluviimise ajal asutati Haabersti Tugikeskus. Projekti üldeesmärgiks oli EPNÜ tegevus- ja eestkostesuutlikkuse edendamine:  projekti kaudu toetada puuetega naiste  aktiivset osalemist eestkostetegevuses ja aidata kaasa selleks vajalike võimaluste, tahte ja pädevuse tekkimisele.
Projekti eesmärgi saavutamiseks algatati aktiivne sotsiaalne arutelu puuetega naiste ja nende huve esindava EPNÜ ning avaliku võimu partnerasutuste esindajate vahel, viidi läbi koolitusi erivajadustega naistele, EPNÜ piirkondlikud osakonnad kujundati ümber iseseisvateks juriidilisteks isikuteks ning koostati EPNÜ Eestkostetegevuse Hea Tava.